BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, November 28, 2011

AIRMATA KU UNTUK MU YA ALLAH...


Salam.. sO sOrry.. maLam niE karU nak lUahkan sEdIkit PErasaan tEntang kEhIdUpan yang sEdang kIter lalUi sEkarang.. manUsia xpErnah lEngkang dEngan maSalah kan.. bEgitU jUge dEngan karU.. sEorang manUSia yang hIna dIsIsI ALLAH..

MOHD MUZAKKIR BIN MANSOR.. namanyEr yang pEnUh deNgan pEngErtIan.. tErima kaSIh kEpada kEdUa ibU baPa kErna tElah mEMbErIkan nama yang baEk dan dIsEBalIk namEr tErsEbut tErdapat pELBgai kIsah dan pEngaLaman yang tErjaDI..

kIsah sEdIh lEbIh banYak daRi kIsah gEmbIra..?? kEnaper..?? ntah laa.. mUngkIn kErana ALLAH sEdang mEngUji dIri akU.. untUK mELIhat sEjaUh manEr kEcEkalan hatI dan Iman akU.. sEsUnggUhnya akU sEntIasa bErsabaR dEngan apEr yang tErjaDi.. mUngkIn akU tErlalU banYak dOsa.. akU rEDHa..

Dan akU bErsyUkUr kErana ALLAH sEntIasa mEmErhatIkan akU.. dEngan tUrUnnya dUgaan dan UjIan tErhaDap akU.. akU taU, dI sEtIap kEsaBaran tUh ada ganJarannyer yang ALLAh janjIkan.. samE ada dIbErI sEcara sErta mErta ataUpUn dI akhIrat kELak.. akU sEntIasa bErsabar mEnUnggU...

Ya ALLAh.. hInanYa dIrI akU dIsIsI mU.. tEtapI kEnape EngkaU maSih lagI mEnyayangI dIri kU..?? sUnggUh2 akU tErharU dan bErsyUkUr.. akU malU paDa mU ya aLLah.. tItIsan aIr mata sEorang manUsia yang hIna iniE sElalu MEngIngatI dIRi mU ya aLLah.. dUlU akU sElalU mElUpaKan dIrimU.. tEtapI sEkarang akU sUdah sEdaR.. tEtapI bOlehkah Ianya bErtahan ya aLLah..??

Ya allah.. EngkaU tahU kElEMahan yang aDa daLam dIrI kU.. dI sEtIap kElEmahan itU jUga, EngkaU mEnUrUnkan akU pElbagai ujIan.. sUdah bErtahUn lamanYa.. tEtapI akU maSIh lagI mamPU bErtaHan, BErtahan dan bErtahan kErana Ianya sEbahagIan daRi hIduP kU ya aLLah.. mCm manEr lagI untuk akU bUktIkannya ya aLLah..??

kEnapEr mErEka hanya naMPak kElEmahan yang aDer daLam dIri akU Ya aLLAh..?? kEnaper mErEka tIdak pErnah mEnILai sEsUatU pErkara tUh ya aLLAH..?? kEnaper mErEka tIdak nampak kElEbIhan yang aKU ader ya aLLah..?? aDaKah EngakU mEngkabUrI matEr mErEka2 ataUpun mErEka2 sajEr mEngkabUrinya..??

kEnaper mErEka tIdak pErnah mEmahamInya ya aLLah..?? mErEka katErkan bahawe akU EgO ..?? aDakah akU EgO ataU MErEka yang egO ya aLLAh..?? sEkIranyanya akU EgO, EngkaU bUangkanlah Ia daRi akU ya aLlah.. sEkIranya pUler mErEka mEmpUnyai EgO, Engkau bUangkanLah sEpErtima manEr akU berdOa paDa dIri akU..

waLaUpun sUdah banYak kaLI akU tErlUka, akU tIdak pErnah bErdEndam.. samEr ader dEngan kElUarga, kaWan istIMEwa, raKan2 dan laEn2 lagI.. akU tIdak PErnah bErdEndam, maLah akU sEntIasa mEmaaFkan mErEka.. tEtapI apEr kan dayEr, mErEka tIdak pErnah namPak.. tEtapI akU tahU, EngkaU mElIhat sEgala apEr yang tErjaDI ya alLah.. dIsEBabkan tUh Juger, akU sEntIasa mEngIngati dIrImU..

sEjahIl2nya dIrI akU, akU maSih lagI adEr Iman dan mEngIngatI dIrimU..?? kEnaper Ya aLLah..?? aDakah EngkaU sEdang mEmbErIkan hIDayah kEpada kU..?? jIka ya, akU bErsyUkut ya aLlah..

daRi dUlU, EngkaU tIdak pErnah mEmbErIkan kEjayaan kEpada aPer yang akU mahUkan.. hInggaLah sEkarang.. apEr yang akU cIte-citekan, EngkaU tIdak makbULkannyEr.. tEtapI daRi kECik Hingga sEkarang, akU maSIh lagI bErsaBar.. Hanya EngkaU yang MAHA MENGETAHUI.. akU bErsErah paDa dIrImu ya allah..

cUmer satU yang kU pInta ya aLLAH.. jEmpUtlah akU kE kOta mEkah ya aLlah untUk akU tUnaIkan UMRAH ATAU HAJI.. kErana akU tErsangat2 tEringan untUk kE saner.. akU mahU mEndEkati dIrimU.. jIka maLaIkat mEnjEmpUt dIrIkU dIsana, sEsUnggUnya akU rELa mEnyErahkan diRIku kEpada mU ya aLLAH.. sUnggUh2 bErUntUng.. jEmpUtlah akU ya aLLah.. jEmpUtlah akU ya aLLah.. jEmpUtlah akU ya aLLAH... =(

1 comments:

angOH said...

i solute u brO!! Moge sentiase berade dbawah pyung Rahmatnye